Nagy Sarolta Adrienn Emlékalapítvány

Az alapítvány célja:
Az alapítvány az alábbi, az 1997.évi CLVI.tv.-ben meghatározott közhasznú tevékenységet látja el:
– nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
ennek keretében:
– a német nyelvtanulás támogatása, a külföldi nyelvgyakorlás anyagi támogatása, a különböző német nyelvű versenyeken való részvétel támogatása. Minden olyan feladat, verseny, tanácskozás, tevékenység támogatása, mely a nyelvtanulás fejlesztésére szolgál.

Az alapítvány céljára rendelt vagyon, s annak felhasználási módja:
  • Az alapítvány az alapítók által biztosított 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forinttal jön létre.
  • Az alapítványhoz jogi és magánszemélyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek bármilyen összeg befizetésével csatlakozhatnak. A befizetés történhet úgy is, hogy az alapítvány tőkéje növekszik a befizetés által.
  • Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
  • Az alapítvány nevében és javára történő adománygyűjtés csak az alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
  • Az alapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiraíban meghatározott célkitűzéseinek megvalósítására fordítja.
  • Az alapítvány kijelenti, hogy pártoktól ftiggetlen, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem támogat, a megelőző választáson sem állított és nem állít ajövőben sem.
Az alapítvány székhelye:
KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
NAGYKÁLLÓ
Korányi u. 27.
4320
Az alapítvány adószáma:
18800692-1-15
Az alapítvány szervezete:
1. Az alapítvány jogi személy, tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében jött létre. A kitűzött célok megvalósításához szükséges vagyonnal rendelkezik. Az alapítvány határozatlan időtartamú.
2. Az alapítók rendelkezése szerint az alapítvány nyitó összegének, a 200.000 Ft-nak az elhelyezése és a pénz kezelése a Szabolcs Takarékszövetkezet Nagykállói Kirendeltsége pénzintézetnél /Nagykálló Zrínyi Miklós út 25./ elkülönített számlán megjelöléssel történik. Az alapítók úgy rendelkeznek, hogy a mindenkori tőke – bankszámlaszerződés szerinti kamata és a további nem tőkésített adományok kerülhetnek felhasználásra az alapítvány céljának megvalósítása érdekében.
3. Az alapító az alapítvány kezelésére négytagú kuratóriumot hoz létre.
A kuratórium elnöke: Tudlik Tiborné
A kuratórium tagjai: Borsos Veronika, Szepesi Mária, Nagy Péterné

Comments are closed.