Vizsgaszabályzat

Az ÖSD nyelvvizsgáról

Az Osztrák Nyelvi Diploma egy nemzetközileg elismert bizonyítvány. Az Osztrák Intézet Budapest a Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében az ÖSD vizsga akkreditált. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.
Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános nyelvi német nyelvtudást méri. Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga.

A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak.

Az ÖSD vizsgarendszer három vizsgaszintje rendelkezik akkreditációval:
B1 Zertifikat Deutsch = 60%-tól alapfok C
B2 Mittelstufe Deutsch = 60%-tól középfok C
C1 Oberstufe Deutsch = 60%-tól felsőfok C

A vizsga mindhárom szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti.

Államilag elismert (C) nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen.
Magyar nyelvű vizsgaleírások: https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu

Vizsgajelentkezés feltétele

A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Vizsgajelentkezés

 • A nyelvvizsgára a megadott jelentkezési határidőig az iskola titkárságán/a vizsgabiztosnál lehet jelentkezni. A jelentkezés jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetését igazoló csekk bemutatásával történik a gimnázium titkárságán/ a vizsgabiztosnál.
 • A vizsgadíj befizetésére szolgáló csekket az iskola titkárságán/ a vizsgabiztosnál lehet beszerezni.
 • Egy vizsgaidőszakban max. 40 vizsgázó jelentkezését tudjuk fogadni, mert a vizsgáztatói kapacitásunk behatárolt. A jelentkezés befogadása jelentkezési sorrendben történik.
 • A jelentkezési határidő lejárta után a jelentkezéseket a vizsgabiztos számítógépen feldolgozza.
 • A jelentkezési lapok alapján a vizsgázók 2 héttel az írásbeli részvizsga előtt értesítést kapnak az írásbeli és a szóbeli vizsgák pontos időpontjáról és helyéről.
 • Jelentkezéseket csak a Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Budai Nagy Antal Szakközépiskola és a School of Business tanulóitól fogadunk el.

Jelentkezni csak komplex (C) vizsgára lehet, ennek megfelelően magyar bizonyítványt a hatóság csak sikeres komplex (írásbeli+szóbeli) vizsga esetén állít ki. A sikertelen vizsga megismételhető, de a 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet értelmében csak a teljes vizsga! Részvizsga (szóbeli vagy írásbeli) megismétlésére tehát nincs lehetőség.

A személyes jelentkezéshez, illetve a vizsgához kérjük, személyi igazolványát és lakcímigazoló kártyáját hozza magával! A jelentkezési lapon szereplő adatoknak a személyi igazolvánnyal pontosan meg kell egyeznie. Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok, vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok alapján hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségét a vizsgázó viseli.

 

A vizsga menete

Az írásbeli és a szóbeli vizsga két külön napon zajlik. A vizsga dátuma kötött, egyéni kéréseket nem áll módunkban figyelembe venni.

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 30 perccel meg kell jelenni. A terembeosztás a faliújságon, illetve a termeken is olvasható lesz.  A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek hiányában diákigazolvánnyal) igazolják.

Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál engedélyezett szótáron (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók maguk gondoskodnak az írásbeli vizsgán szükséges szótárról.

A vizsgázók a vizsga alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába/ vagy az erre kijelölt padra  kell elhelyezni.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 30 perccel meg kell jelenni. A vizsgázókat név szerint szólítjuk adatellenőrzés céljából. A vizsgázóknak személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek hiányában diákigazolvánnyal) kell igazolni. A felkészülési idő alatt (B1: 10-15 perc, B2 10-15 perc, C1: 15-20 perc) az adott vizsgánál engedélyezett szótáron kívül (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A felkészüléshez csak a vizsgahely által biztosított szótárakat lehet használni.

A szóbeli vizsgára nincs előre összeállított tételsor.

A vizsgázók a felkészülés alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába/ vagy az erre kijelölt padra kell rakni.

A szóbeli vizsgáról minden esetben hangfelvétel készül.

Ha a vizsgázó befejezte a vizsgát, a még le nem vizsgázott vizsgázókkal semmilyen módon nem kommunikálhat.

Szótárhasználat

 • B1 Zertifikat Deutsch: szótár használata nem megengedett
 • B2 Mittelstufe Deutsch: egy és/vagy kétnyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.
 • C1 Oberstufe Deutsch: egynyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.

Vizsgacsalás

Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi vizsgázót a vizsgázásban zavarják vagy hátráltatják, vagy mások helyett vizsgáznak, a teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról. Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, a Vizsgaközpont, miután meghallgatta a Vizsgázó érveit, indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfeleltnek minősíteni.

Nem megengedett eszköznek minősül a mobiltelefon, vagy az írásbeli vizsgán használt szótárban lévő jegyzet, vagy segédlap használata is.
A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül, nevüket a vizsgaközpont közli az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtal.

Vizsgaeredmények

A vizsgaidőszak 1 hétig tart (péntektől péntekig). A vizsgaeredményekről a vizsgázó érdeklődhet telefonon vagy személyesen a vizsgabiztosnál vizsgaidőszak utolsó napját követő második pénteken.

A vizsgaeredmények az írásbeli vizsgát követő 21. napon belül kerülnek fel az internetre, és a megadott vizsgázói kóddal megtekinthetők a https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu honlapon.

A vizsgadolgozatok megtekintése és a szóbeli vizsga meghallgatása

2016-tól a dolgozatok megtekintésére csak Budapesten, az Osztrák Intézetben van lehetőség.

A vizsgadolgozatok és a szóbeli vizsgáról készült hangfelvételek az eredményközlést követően négy hétig a VIZSGAKÖZPONTBAN és a VIZSGAHELYEKEN maradnak. Az eredményközléstől számított négy hétig megtekinthetők és meghallgathatók a VIZSGAKÖZPONT ügyfélszolgálatán, előzetesen egyeztetett időpontban, felügyelet mellett. Személyes megtekintésen és meghallgatáson túl tanár és/vagy szülő is megnézheti a dolgozatot ill. meghallgathatja a vizsgáról készült hangfelvételt. Az értékelés szempontjairól a vizsgázót kérésére tájékoztatják.

A vizsgázók 45 percen keresztül kézzel jegyzeteket készíthetnek a saját maguk által írt szövegekről ill. a hangfelvételről. Nem másolhatják azonban le a feladatokat és megoldásokat, azokról nem készíthetnek jegyzeteket, hangfelvételt ill. nem írhatják le pl. a levél teljes szövegét.

Jogorvoslat

A fellebbezésekre vonatokozó szabályok megváltoztak, a fellebbezés mostantól A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá esik.

(3) Az eredmény közlésétől számított tizenöt napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a vizsgaközpont a döntését módosítja. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntés ellen a Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A panaszt a Hivatal bírálja el. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntés közlésétől számított tizenöt napon belül köteles a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani. Az e bekezdésben szabályozott jogorvoslati eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a panaszon a fellebbezést kell érteni.

(4) A vizsgaközpont a vizsgáról a Hivatal elektronikus felületén nyelvvizsga-anyakönyvet állít ki. A nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsgaközpont a vizsga időpontja előtt legalább 10 nappal nyitja meg. A nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsgaközpont folyamatosan tölti fel a vizsgára történő beosztás, a vizsgáztató és értékelő személyek és a vizsga értékelésének adataival. A vizsgázónak a vizsgára történő beosztását a vizsgaközpont legkésőbb a vizsgát megelőző 10. napon rögzíti, és erről egyidejűleg a vizsgázót értesíti. Az elektronikus nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsga időpontjától számított legfeljebb 90 napon belül le kell zárni. Bizonyítványt a Hivatal csak teljes egészében kitöltött, szabályos nyelvvizsga-anyakönyv alapján állít ki. A nyelvvizsga-anyakönyv alapján a nyelvvizsga-bizonyítványról a Hivatal hatósági igazolványt ad ki a nyelvvizsga-bizonyítvány jogosítottjának kérelmére.

Vizsgalemondás, vizsgahalasztás

 • A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000,- Ft a jelentkezési határidőn belül.
 • Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet.
 • Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.
 • Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

Fogyatékkal élők nyelvvizsgái

Az ÖSD nyelvvizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de igyekszünk a nyelvvizsga lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Hogy igényeit figyelembe vehessük, a jelentkezéskor a fogyatékot igazoló, egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást le kell adni.

Igyekszünk személyre szabott támogatást nyújtani.

Hallássérült vizsgázók esetén a hallott szövegértés feladatnál a szöveget felolvassák, hogy a szöveget szájról is tudják olvasni.
Diszlexiás vizsgázók esetében a helyesírási hibákat nem értékeljük. Amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésre.
Mozgássérült vizsgázók esetében: az Osztrák Intézet – korlátozott számban – számítógépet tud biztosítani.
Szükség esetén vizsgaközpontunk (korlátozott számban) számítógépet is rendelkezésre tud bocsátani.

 • További kérdéseivel forduljon a vizsgaközponthoz

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/elerhetosegek/

A bizonyítvány átvétele

A vizsgázók a bizonyítványokat (az ÖSD bizonyítványt és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt) a vizsgahelyen, nyitvatartási időben személyesen veheti át. A bizonyítványok átvételéről érdemes előzetesen telefonon érdeklődni.

Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyesen átvenni a bizonyítványt, azt meghatalmazottja – meghatalmazás felmutatásával – teheti meg.
Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok, vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok alapján hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségét a vizsgázó viseli.

Ha a vizsgázó elveszítette a magyar nyelvű bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is. A bizonyítványok átvételéről érdemes előzetesen telefonon érdeklődni

Jogszabályok

A nyelvvizsgákat érintő jogszabályokkal és a jogszabályi módosításokkal kapcsolatban az Oktatási hivatal Nyelvvizsgáztatási Központ honlapján tájékozódhat.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.